วัดทัพหลวง

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ  กุฏิสงฆ์ ศาลาบำเพ็ญกุศล

ประวัติวัด  วัดทัพหลวง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๖ พื้นที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม มีทางสาธารณะและที่ดินของประชาชนล้อมรอบ อาคารเสนาสนะต่างๆ เดิมมีศาลาการเปรียญ สร้างด้วยไม้ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๐ เมรร กุฏิสงฆ์เป็นอาคารไม้ และศาลาปะรำพิธี ๑ หลัง พ.ศ. ๒๔๗๐ มีพระภิกษุ ขาว ฐิตวโร ได้มาจำพรรษาอยู่ และปรับปรุงพัฒนาวัด มีการเปิดสอนประปริยัติธรรม   วัดทัพหลวงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙  เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์