ภารกิจและแผนงาน

แนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ดังนี้

แผนงานที่ 1 การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

กิจกรรม  เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

แผนงานที่ 2 การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

กิจกรรม จัดทำข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ตามโครงการมรดกชาติอันควรอนุรักษ์

แผนงานที่ 3 การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

กิจกรรม สร้างเครือข่ายบุคคลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

กิจกรรม จัดทำข้อมูลตามระบบเผยแพร่ข้อมูลแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมของประเทศ

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์