หน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการอบรมสัมมนาครูเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

        หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี  ดำเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาครูเพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม  ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมเบญจมราชูทิศ  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

         ๑.  เพื่อให้ครูมีความตระหนัก และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในเขตโบราณสถาน โบราณวัตถุ  ในท้องถิ่นของตน

        ๒.  เพื่อสร้างเครือข่ายครู ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น ในการเฝ้าระวัง รายงานสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่น

โดยจัดกิจกรรมดังนี้

๑.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วัดอุโปสถาราม

๒. ศึกษาวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง

๓.สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

๔.เข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

โดยมีตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี  จำนวน ๒๑ โรงเรียน

เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาครูในครั้งนี้

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์