เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ(ร่าง) ขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าอุทัยธานีครั้งที่ 2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า โดยมีการจัดการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการกำหนดขอบเขต และจัดทำแผนที่แสดงขอบเขตเมืองเก่า  ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมสมาคมพาณิชย์อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี  ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้มีเข้าร่วมประชุมจากตัวแทนชุมชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี  ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์