หน้าแรก

ข่าวสารความเคลื่อนไหว

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี

อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก
มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

แผนที่ข้อมูลวัด จังหวัดอุทัยธานี

แผนงานเชิงกลยุทธ์

จัดทำนโยบาย แผนงานเชิงกลยุทธ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

สร้างกลไกการบริหารจัดการ

สร้างกลไกการบริหารจัดการ คุ้มครอง ป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ตามแนวทางและแผนปฎิบัติการที่วางไว้

ติดตามตรวจสอบ

ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฎิบัติการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

แนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2525
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ดังนี้

แผนงานที่ 1

การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กิจกรรม เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

แผนงานที่ 2

การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม กิจกรรม จัดทำข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ตามโครงการมรดกชาติอันควรอนุรักษ์

แผนงานที่ 3

การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กิจกรรม สร้างเครือข่ายบุคคลในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

แผนงานที่ 4

การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กิจกรรม จัดทำข้อมูลตามระบบเผยแพร่ข้อมูลแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมของประเทศ

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์