วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ให้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเหมาะสม โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน การบริหาร การจัดการและการดำเนินงาน

พันธกิจ (Mission)

1) จัดทำนโยบาย แผนงานเชิงกลยุทธ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
2) สร้างกลไกการบริหารจัดการ คุ้มครอง ป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ตามแนวทางและแผนปฎิบัติการที่วางไว้
3) ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฎิบัติการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์