บุคลากร

นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ
ประธาน
นายสมชาย ลักษณะ
รองประธาน
นางวชิราภรณ์ รัตนะวงศ์ไชย
รองประธาน
นางสาวภคพร จันทวงษ์
รองประธาน
นายไชยโพธิ์ ร่มโพธิ์
รองประธาน
นายถวิล พึ่งสุข
ที่ปรึกษาหน่วยอนุรักษ์ฯ
นางเกศรินทร์ แสนอุลัย
หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
Email
นายจรัญ พัสสาริกรณ์
คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ
นายธนรัตน นิลประภา
คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ
นายอนุชา ตู้แก้ว
คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ
นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ
นางสาวศศิภา วินัยพานิช
คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ
นางสาวศิริลักษณ์ ฟั้นนาง
คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ
Skip to content
ข้ามไปยังทูลบาร์