ประวัติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ประวัติโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดอุทัยธานี (บ.ร.) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2456 ต่อมาเมื่อโรงเรียนอุทัยทวีเวท ได้เปิด ทำการสอนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465 จึงได้ย้ายนักเรียนมาสอนที่โรงเรียนอุทัยทวีเวท จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2468 จึงได้แยกนักเรียนชายและหญิงออกจากกัน และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอุทัยธานี “อุทัยทวีเวท” สำหรับนักเรียนชาย และโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอุทัยธานี “เบญจมราชูทิศ” สำหรับนักเรียนหญิง

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2508 ได้ยุบรวมโรงเรียนการช่างสตรีอุทัยธานีเข้ากับโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอุทัยธานี “เบญจมราชูทิศ” และใช้ชื่อว่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดทำการสอนตามโครงการมัธยมแบบประสม และเมื่อ พ.ศ. 2515 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยุบรวมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ อุทัยธานี และโรงเรียนอุทัยทวีเวท เป็นโรงเรียนเดียวกันซึ่งเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาประจำ จังหวัดอุทัยธานี และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอุทัยวิทยาคม