อบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร