บุคลากร

นายจิณณาวัฒน์ โคมบัว
ประธาน
นายสมชาย ลักษณะ
รองประธาน
นางพรพิมล พิชญกุล
รองประธาน
นางธนพร สงกรุง
รองประธาน
นางวชิราภรณ์ รัตนะวงศ์ไชย
รองประธาน
นายถวิล พึ่งสุข
ที่ปรึกษาหน่วยอนุรักษ์ฯ
นางเกศรินทร์ แสนอุลัย
หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
Email
นางสาวรัตนา ทิมอุบล
รองหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ
นางธนวรรณ สอนธิราช
คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ
นายจรัญ พัสสาริกรณ์
คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ
นายอัณณพ เสมียนหร่าย
คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ
นายธนรัตน นิลประภา
คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ
นายอนุชา ตู้แก้ว
คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ
นางสาวโชติรส ชุติพานิชเทศก์
คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ
นางสาวอัญคณางค์ ดำนงค์
คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ
นางสาวศศิภา วินัยพานิช
คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ
นางสาวศิริลักษ์ ฟั้นนาง
คณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ฯ